ខ្លោងទ្វារព្រហ្មមុខបួន និងចម្លាក់ទ្វារបាលដ៏រស់រវើក នៅប្រាសាទបន្ទាយក្ដី