គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិ អាយស៊ីស៊ី-អង្គរ ចាប់ផ្តើមនូវកិច្ចប្រជុំបច្ចេកទេសលើកទី៣៥ -ICC-Angkor begins its 35th Technical Session-24 Mar 2022

កិច្ចប្រជុំបច្ចេកទេសលើកទី៣៥ នៃគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិសម្របសម្រួលកិច្ចគាំពារ អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍រមណីដ្ឋានប្រវត្តិអង្គរ ហៅកាត់ថា អាយស៊ីស៊ី-អង្គរ បានចាប់ផ្តើមជាផ្លូវការហើយ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

Read more