បុណ្យដាក់ដំណាក់ទឹកស្រក -Dak Domnak Teurk Srak Ceremony- 13 February 2024

Share Post:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

នៅកំពង់ភ្លុក មានធ្វើបុណ្យដាក់ដំណាក់ពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ ពោលគឺ«បុណ្យដាក់ដំណាក់ទឹកស្រក»ធ្វើពេលខែទឹកទន្លេស្រក និង«បុណ្យដាក់ដំណាក់ទឹកឡើង»ធ្វើនៅខែទន្លេទឹកឡើង។

គេអាចធ្វើនៅខែខ្នើត ឬខែរនោចក៏បាន ឱ្យតែថ្ងៃឡើងរោងប៉ះចំថ្ងៃសុក្រ និងបញ្ជូននៅថ្ងៃសៅរ៍។ កាលបើរើសថ្ងៃសម្រាប់ពិធីដាក់ដំណាក់ខែមាឃ(ដាក់ដំណាក់ខែទឹកស្រក)ត្រូវនឹងខែកុម្ភៈបានហើយ គេនឹងរើសយកថ្ងៃឆាន់ភូមិនៅថ្ងៃនោះតែម្តង ដោយមានរយៈពេលពីរថ្ងៃ។ អ្នកស្រុក ក៏បានបញ្ចូលបុណ្យឡើងមាឃ នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរ ប៉ុន្តែ រយៈពេល៣ឆ្នាំ ទើបគេរៀបចំពិធីនេះម្តង។

បុណ្យដាក់ដំណាក់ ដែលធ្វើក្នុងពេលខាងលើនេះ ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពស់ទឹកទន្លេសាប បរិស្ថានធម្មជាតិ ទិន្នផលត្រី និងការបញ្ចៀសជំងឺរាតត្បាតក្នុងភូមិ។ ពោល គឺនៅខែបុស្ស-មាឃជាពេលកំពុងពេញរកត្រី ខែចេត្រ ជាពេលទឹកទន្លេស្រកខ្លាំង។ ពិធីនេះ ដើរស្របនឹងវដ្ដជីវិតត្រីផង និងវដ្ដនៃការនេសាទផង។ ក្នុងឆ្នាំនេះ អ្នកភូមិដីក្រហម ឃុំកំពង់ភ្លុក ស្រុកប្រាសាទបាគង នឹងរៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យដាក់ដំណាក់ទឹកស្រក នៅរសៀលថ្ងៃទី១៥ នឹងឆ្លងនៅថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤៕

អត្ថបទ និងរូបភាព៖ ផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ បណ្តុះបណ្តាល និងផ្សព្វផ្សាយ

In Kampong Phluk, there is a ceremony twice a year, namely, the “Dak Domnak Teurk Srak Ceremony” during the month of the low river and the “Dak Domnak Teurk Lerng Ceremony” during the month of the rising river.

It can be done in the month of Khneth or Ro Noch (Khmer calendar), this ceremony is held commonly on Fridays and Saturdays. If this ceremony is held in February, the villagers will choose the day of Chan Phum for two days. The locals also included the Lerng Meak Ceremony on that day, but it happened every three years to celebrate the ceremonies together like this.

The above-mentioned ceremony is related to the Tonle Sap water level, natural environment, fish production, and the prevention of various diseases in the village. It is the month when the river is full of fish, the river water is very low. The ceremony goes hand in hand with both the fish life cycle and the fishing cycle. This year, the residents of Dei Krahorm village, Kampong Phluk commune, Prasat Bakong district will hold the Dak Domnak Teurk Srak Ceremony on the afternoon of the 15th-16th February 2024.

Article and Photos: Office of Research of the Department of Research, Training and Communication

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn