អង្គរវត្ត ពេលថ្ងៃរៀបលិចបញ្ចេញពន្លឺពណ៌មាសលើចម្លាក់នានា