ប្រាសាទអង្គរវត្តជាប់លេខ១លើពិភពលោកជាកន្លែងទស្សនាព្រះអាទិត្យរះល្អបំផុត-Angkor Wat is No. 1 in the world as the best place to watch the sunrise-02 June 2024

Share Post:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
«ប្រាសាទអង្គរវត្ត» ជាប់ជាទីតាំងដ៏ល្អបំផុតលេខ១លើពិភពលោក សម្រាប់ទស្សនាព្រះអាទិត្យរះ។
យោងតាមគេហទំព័រ Mornings.co.uk ដែលប្រមូលទិន្នន័យ និងស្វែងរកពាក្យគន្លឹះ «ថ្ងៃរះ» នៅក្នុងប្រទេសប្រមាណ៧២ប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោក ក្នុងនោះប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ជាប់ជាទីតាំងដែលទទួលបានការលើកឡើងច្រើនជាងគេ និងត្រូវបានចាត់ទុកថា «ជាកន្លែងដែលល្អបំផុតសម្រាប់ការទស្សនាព្រះអាទិត្យរះ» ៕

“Angkor Wat” is the world’s best place to watch the sunrise.

Mornings.co.uk collects data and searches for the keyword “sunrise” in about 72 countries worldwide, including Cambodia’s Angkor Wat temple, the most mentioned location and is considered “the best place to watch the sunrise.”

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn