អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបញ្ចប់ការងារជួសជុលផ្នែកខាងត្បូងនៃខ្លោងទ្វារខាងកើតប្រាសាទប្រែរូប នាចុងឆ្នាំ២០២១-APSARA National Authority completes the restoration of the east gate of Pre Rup temple by the end of 2021

ការងារជួសជុលសង្រ្គោះផ្នែកខាងត្បូងនៃខ្លោងទ្វារខាងកើតប្រាសាទប្រែរូបដែលរងនូវការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដែលចាប់ផ្តើមពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១មកនោះបានបញ្ចប់រួចរាល់១០០ភាគរយហើយនាដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំ២០២១នេះ។

Read more