សម្រស់ដ៏ល្អឯករបស់ប្រាសាទចៅសាយទេវតា ដែលទាក់ភ្នែកទេសចរចូលទស្សនាមិនដែលរំលង