ចម្លាក់តូចៗល្អវិចិត្របង្ហាញអំពីទេពកថា «រឿងកូរសមុទ្រទឹកដោះ» និងរូបទេពផ្សេងៗ នៅផ្នែកខាងលើផ្ដែរប្រាសាទព្រះឥន្រ្ទកោសីយ៍