ព័ត៌មានថ្មី
សុក្រ, ១៥ កញ្ញា ២០២១

ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានសហគមន៍អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់អង្គរសាងសង់និងជួសជុលតូចតាចចំនួន៤៧៥ករណី