ព័ត៌មានថ្មី
សុក្រ, ១៥ កញ្ញា ២០២១

ព័ត៌មាន​ និង ព្រឹត្តិការណ៍

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីគម្រោងដាំស្មៅមុខព្រះលានជល់ដំរី

ថ្ងៃទី21
ខែសីហា
ឆ្នាំ2015

អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ភ្ញៀវទេសចរជាតិ-អន្តរជាតិ មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ ព្រមទាំងសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា ដើម្បីលើកកម្ពស់ទេសភាពវប្បធម៌ សោភណភាពបៃតងក្នុងន័យទាក់ទាញដល់ភ្ញៀវទេសចរ ព...

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចូលរួមអនុវត្តវង់ទស្សនាចរសម្រាប់ប្រាសាទតាព្រហ្ម

ថ្ងៃទី12
ខែសីហា
ឆ្នាំ2015

អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដល់មន្ទីរទេសចរណ៍ សមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ សមាគមមគ្គុទេសក៏ទេសចរណ៍ ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ មគ្គុទេសក៏ទេសចរណ៍ ប្រតិបត្តិករក្នុងវិស័យ ទេសចរណ៍ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖ ចាប់តាំងពីការបើកឱ្យដំណើរ...

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការរៀបចំទិវារត់ប្រណាំងអន្តរជាតិ ចក្រភពអង្គរ លើកទី២ ឆ្នាំ២០១៥

ថ្ងៃទី07
ខែសីហា
ឆ្នាំ2015

អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ ភ្ញៀវទេសចរ ជាតិ-អន្តរជាតិ និង សាធារណជនទូទៅទាំងអស់ មេត្តាជ្រាបថា៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ និងគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិក កម្ពុជា បានទទួលការឯកភាពពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការរៀប...

ការបិទប្រាសាទតានៃ នៅថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ចាប់ពីម៉ោង ២រសៀល ដល់ម៉ោង៦ល្ងាច

ថ្ងៃទី30
ខែមិថុនា
ឆ្នាំ2015

អគ្គនាយកដ្ឋានអាជ្ញាធរអប្សរា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់គ្រប់ក្រសួង-មន្ទីរ ស្ថាប័នជាតិ-អន្តរជាតិ សមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ សមាគមមគ្គុទេសក៍ទេសចរណ៍ ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម ព្រមទាំងសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា៖ ក្នុងគោលបំណង...

ការបិទប្រាសាទតានៃ នៅថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ចាប់ពីម៉ោង ២រសៀល ដល់ម៉ោង៦ល្ងាច 1

ថ្ងៃទី28
ខែមិថុនា
ឆ្នាំ2015

អគ្គនាយកដ្ឋានអាជ្ញាធរអប្សរា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់គ្រប់ក្រសួង-មន្ទីរ ស្ថាប័នជាតិ-អន្តរជាតិ សមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ សមាគមមគ្គុទេសក៍ទេសចរណ៍ ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម ព្រមទាំងសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា៖ ក្នុងគោលបំណង...

ប្រសាសន៍លោកជំទាវប្រធានអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អគ្គនាយកអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា

Angkor Code of Conduct

វីដេអូក្រមប្រតិបត្តិអង្គរ

ព័ត៌មាន​ និង ព្រឹត្តិការណ៍

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីគម្រោងដាំស្មៅមុខព្រះលានជល់ដំរី

ថ្ងៃទី21
ខែសីហា
ឆ្នាំ2015

អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ភ្ញៀវទេសចរជាតិ-អន្តរជាតិ មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ ព្រមទាំងសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា ដើម្បីលើកកម្ពស់ទេសភាពវប្បធម៌ សោភណភាពបៃតងក្នុងន័យទាក់ទាញដល់ភ្ញៀវទេសចរ ព...

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចូលរួមអនុវត្តវង់ទស្សនាចរសម្រាប់ប្រាសាទតាព្រហ្ម

ថ្ងៃទី12
ខែសីហា
ឆ្នាំ2015

អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដល់មន្ទីរទេសចរណ៍ សមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ សមាគមមគ្គុទេសក៏ទេសចរណ៍ ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ មគ្គុទេសក៏ទេសចរណ៍ ប្រតិបត្តិករក្នុងវិស័យ ទេសចរណ៍ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖ ចាប់តាំងពីការបើកឱ្យដំណើរ...

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការរៀបចំទិវារត់ប្រណាំងអន្តរជាតិ ចក្រភពអង្គរ លើកទី២ ឆ្នាំ២០១៥

ថ្ងៃទី07
ខែសីហា
ឆ្នាំ2015

អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ ភ្ញៀវទេសចរ ជាតិ-អន្តរជាតិ និង សាធារណជនទូទៅទាំងអស់ មេត្តាជ្រាបថា៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ និងគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិក កម្ពុជា បានទទួលការឯកភាពពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការរៀប...

ការបិទប្រាសាទតានៃ នៅថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ចាប់ពីម៉ោង ២រសៀល ដល់ម៉ោង៦ល្ងាច

ថ្ងៃទី30
ខែមិថុនា
ឆ្នាំ2015

អគ្គនាយកដ្ឋានអាជ្ញាធរអប្សរា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់គ្រប់ក្រសួង-មន្ទីរ ស្ថាប័នជាតិ-អន្តរជាតិ សមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ សមាគមមគ្គុទេសក៍ទេសចរណ៍ ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម ព្រមទាំងសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា៖ ក្នុងគោលបំណង...

ការបិទប្រាសាទតានៃ នៅថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ចាប់ពីម៉ោង ២រសៀល ដល់ម៉ោង៦ល្ងាច 1

ថ្ងៃទី28
ខែមិថុនា
ឆ្នាំ2015

អគ្គនាយកដ្ឋានអាជ្ញាធរអប្សរា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់គ្រប់ក្រសួង-មន្ទីរ ស្ថាប័នជាតិ-អន្តរជាតិ សមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ សមាគមមគ្គុទេសក៍ទេសចរណ៍ ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម ព្រមទាំងសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា៖ ក្នុងគោលបំណង...

ប្រសាសន៍លោកជំទាវប្រធានអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អគ្គនាយកអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា

Angkor Code of Conduct

វីដេអូក្រមប្រតិបត្តិអង្គរ

វីដេអូ

កម្រងរូបភាព

កម្មវិធីវិទ្យុ