ចម្លាក់ខ្លោងទ្វារព្រហ្មមុខបួនដ៏អស្ចារ្យ និងរូបទេពអប្សរដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើនទម្រង់ នៅប្រាសាទតាសោម