ថ្វីដ្បិតជាប្រាសាទតូច តែប្រាសាទធម្មនន្ទមានក្បាច់ចម្លាក់ស្រស់ស្អាតជាច្រើនមិនចាញ់ប្រាសាទធំៗប៉ុន្មាននោះទេ