ខ្លោងទ្វារតាកាវ ឬខ្លោងទ្វារខាងលិច នៃក្រុងអង្គរធំ នាពេលព្រះអាទិត្យរៀបអស្ដង្គត