ព័ត៌មានថ្មីៗ

ក្រុមការងារអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងទេសចរអង្គរ ក្នុងលទ្ធផលការងាររយៈពេល៣ឆ្នាំ

5570 Views

បានផ្សាយនៅ 2017-01-17 10:13:56

ក្រុមការងារអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងទេសចរអង្គរ ក្នុងលទ្ធផលការងាររយៈពេល៣ឆ្នាំ